Sunny Kids 4 ปี – 7 ปี

เด็กวัยนี้เริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิด วางแผน และมีเหตุและผล ในคลาสนี้จึงออกแบบให้เด็กทำกิจกรรมที่ใช้ความคิดจินตนาการมากขึ้น ได้แก่ ทดลองวิทยาศาสตร์ (Science Experiments), ส่งเสริมความกล้าแสดงออก (Drama Play), เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 3 มิติ (Play Dough) การผสมเสียงภาษาอักฤษ(Jolly Phonics Blending)