Sunny Infants 7 เดือน – 1 ½ ปี

กิจกรรมในคลาสเริ่มแรกนี้ จะมุ่งเน้นเรื่องประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น การมองรูปทรง สี, การฟังผ่านดนตรี, การนวด และโยคะกระตุ้นประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อมัดเล็ก (นิ้วมือ) และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (แขน ขา) ให้แข็งแรงเพื่อพัฒนาไปสู่การคลานและเดินต่อไป