ซันนี่ทอดเลอร์1 ½ ปี – 2 ½ ปี
เด็กวัยนี้เริ่มมีการสื่อสารมากขึ้น บางครั้งเป็นการแสดงท่าทาง บางคนเริ่มเป็นคำพูด เริ่มมีความรู้สึกต่...
ศูนย์ฝึกพัฒนาการเด็ก...