คลาสเรียน
กิจกรรมในคลาสเริ่มแรกนี้ จะมุ่งเน้นเรื่องประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น การมองรูปทรง สี, การฟังผ่านดนตรี, กา...
เด็กวัยนี้เริ่มมีการสื่อสารมากขึ้น บางครั้งเป็นการแสดงท่าทาง บางคนเริ่มเป็นคำพูด เริ่มมีความรู้สึกต่...
คลาสนี้จะมุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน (Pre-School Curriculum) ฝึกให้เด็กสามารถช่วยเหลือต...
เด็กวัยนี้เริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิด วางแผน และมีเหตุและผล ในคลาสนี้จึงออกแบบให้เด็กทำ...
ศูนย์ฝึกพัฒนาการเด็ก...