เกี่ยวกับซันนี่ คิดส์

ขอต้อนรับสู่ซันนี่ คิดส์

สำหรับเด็กๆ การเข้าโรงเรียนถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญสู่การเรียนรู้ต่อไปในอนาคต ที่ซันนี่คิดส์ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กๆ ตั้งแต่วัยเด็กตอนต้นโดยการสร้างประสบการณ์และกิจกรรมอันหลากหลายภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนุกสนาน
ซันนี่ คิดส์ ให้ความสำคัญกับพัฒนาการเด็ก โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี การเข้ากลุ่ม การวาดรูป หรือ ศิลปะประดิษฐ์ ด้วยความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องเล่น และสถานที่ปลอดภัยให้เด็กๆ สามารถใช้จินตนาการของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เสริมพัฒนาการได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
                           

ภารกิจของเรา

ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสมอง กายภาพ ทางอารมณ์และทางสังคม เราสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เปี่ยมด้วยความรัก และหน้าที่ของเราคือเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาเจริญเติบโตอย่างมีความสุข เป็นตัวของตัวเอง รักการเรียนรู้ รักสังคมและผู้อื่นรอบๆ ตัว

หลักสูตร

หลักการทำงานของเราสอดคล้องกับระดับการศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐาน (Early Years Foundation Stages หรือ EYFS) โดยจัดให้มีกิจกรรมที่ครอบคลุมพัฒนาการการเรียนรู้หลัก 3 ด้านและการเรียนรู้จำเพาะ 4 ด้าน โดยปรับรูปแบบหลักสูตรมาจากการศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นการเรียนรู้ทั้งหมด 7 ด้านด้วยกัน
 
  • การสื่อสารและภาษา ให้เด็กได้รับประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่เน้นการใช้ภาษาอย่างเข้มข้น เพื่อให้เด็กพัฒนาความมั่นใจและทักษะการแสดงออก สามารถพูดและฟังได้ในสถานการณ์แตกต่างกัน
  • การพัฒนาการด้านกายภาพ ให้เด็กเล็กได้ทำกิจกรรมคล่องแคล่วว่องไว ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ พัฒนาการควบคุมและการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อเตรียมเด็กๆ ให้เข้าใจความสำคัญของกิจกรรมทางกายภาพ ต่อเนื่องไปถึงการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
  • การพัฒนาทางบุคคล สังคมและอารมณ์ ช่วยให้เด็กพัฒนามุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น เพื่อสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีและรู้จักเคารพผู้อื่น พัฒนาทักษะการเข้าสังคม เรียนรู้ที่จะบริหารความรู้สึก เพิ่มความเข้าใจพฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน และเสริมความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
  • ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ การสนับสนุนให้เด็กสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษรต่างๆ เพื่อเริ่มฝึกการอ่านและการเขียน เด็กๆ ควรเรียนรู้การอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ บทกลอน เพื่อกระตุ้นความสนใจ
  • คณิตศาสตร์ ให้เด็กพัฒนาทักษะในการนับเลข เข้าใจและใช้ตัวเลขในการคิดคำนวณ โดยเริ่มจากการบวกและลบโจทย์ง่ายๆ นอกจากนี้ยังแนะนำให้เด็กๆ รู้จักกับรูปทรง พื้นที่และการวัดอีกด้วย
  • ความเข้าใจโลก เสริมสร้างให้เด็กเข้าใจโลกในเชิงกายภาพและสังคมชุมชนรอบๆ ตัวผ่านการค้นหา ทดลอง การสังเกตและทำความรู้จักกับบุคคล สถานที่ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัว
  • การแสดงออกทางศิลปะและการออกแบบ ให้เด็กได้ทดลองและเล่นกับสื่อและวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เด็กๆ ได้แสดงความคิดเห็น ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านกิจกรรมเช่น งานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว การเต้น การเล่นละคร การออกแบบและเทคโนโลยีต่างๆ
                           
ที่สำคัญซันนี่คิดส์เข้าใจบุคลิกลักษณะของเด็กที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะก่อเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของเด็กๆ แต่ละคนและทางเราเอาใจใส่ดูแล และสังเกตวิธีการเล่น การทดลอง การเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ เสมอ เพื่อคอยสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับกิจกรรมที่เรามอบให้นอกจากนี้ ทางเราจะบันทึกพัฒนาการและชื่นชมความสำเร็จของเด็กๆ แต่ละคน เพื่อให้เราสามารถจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กๆ มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้เด็กๆ ประสบความสำเร็จอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน